Statut Towarzystwa

S T A T U T

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ TWOREK

„Amici di Tworki”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki” zwane w dalszej treści „Towarzystwem” jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Nazwa, siedziba i obszar działania

§2.

1. Pełna nazwa brzmi: Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”.

§3.

1.  Obszarem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska i obszar poza granicami kraju, zgodnie z prawem miejscowym.

2.  Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa.  

Rozdział III

§4.

Towarzystwo ma na celu: 1. Prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy i na różnych formach wspierania osób z problemami lub zaburzeniami psychicznymi. 2. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych, w tym twórców z problemami lub zaburzeniami psychicznymi. 3. Prowadzenie klubów, świetlic i pracowni dla osób z problemami lub zaburzeniami psychicznymi.  

§5.

Dla urzeczywistnienia zadań w § 4. Towarzystwo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów: 1. organizuje sympozja, konferencje i warsztaty problemowe, 2. organizuje i prowadzi pozaszpitalne ośrodki służące rehabilitacji psychiatrycznej np.: kluby, ośrodki wsparcia społecznego itp. 3. organizuje wystawy, aukcje i koncerty, 4. współpracuje ze środkami masowego przekazu (radio, TV, prasa), 5. pomaga w przygotowaniu i szkoleniu personelu do zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych, 6. pomaga w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, zajęć plenerowych, 7. urządza odczyty, seminaria i pogadanki związane z celami Towarzystwa, 8. udziela wsparcia utalentowanym artystycznie osobom z problemami lub zaburzeniami psychicznymi, 9. zakłada i prowadzi ośrodki i pracownie o profilu artystyczno-rehabilitacyjnym, 10. współpracuje ze Szpitalem psychiatrycznym w Pruszkowie – Tworkach, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i podnoszenia standardów pracy tej instytucji, 11. współpracuje z władzami i organami administracji państwowej, samorządu oraz innymi instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących realizacji celów Towarzystwa, 12. podejmuje inicjatywy o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym w zakresie psychiatrii społecznej.

§6.

Towarzystwo może wystąpić do instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych poza granicami Polski, celem pozyskania ich do realizacji swoich celów.  

Rozdział IV

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§7.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

§8.

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd jednomyślną uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć do Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania członków Towarzystwa. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§9.

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo: 1. uczestniczyć w zebraniach i pracach Towarzystwa, 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, 3. korzystać ze świadczeń Towarzystwa, 4. zgłaszać postulaty i wnioski do organów statutowych Towarzystwa.

§10.

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są obowiązani: 1. stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa, 2. uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, 3. opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd, 4. informować na piśmie o zmianie adresu korespondencyjnego, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

§11.

Za wybitne zasługi dla Towarzystwa, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe.

§12.

Członkowie honorowi korzystają z wszelkich uprawnień przysługujących zwyczajnym członkom Towarzystwa, a ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§13.

Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie: 1. śmierci członka, 2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie, 3. skreślenia z listy przez Zarząd z powodu: a) zalegania z opłatą za okres roczny, b) nieprzestrzegania postanowień statutu, c) działania na szkodę Towarzystwa, d) braku aktualizacji adresu korespondencyjnego, uniemożliwiającego kontakt z członkiem w okresie rocznym.  

§14.

Od uchwały Zarządu o skreślenie z członka Towarzystwa, przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia.  

Rozdział V

WŁADZE TOWARZYSTWA

§15.

Władzami Towarzystwa są: 1. Walne Zgromadzenie, 2. Komisja Rewizyjna, 3. Zarząd.

§16.

Wybory do władz Towarzystwa dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie władz następuje także w głosowaniu tajnym.

§17.

Do władz Towarzystwa zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga druga tura głosowania.

§18.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§19.

Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i Zarządu dokonuje się w drodze kooptacji nie więcej niż do 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Kooptacji dokonują członkowie organu spośród członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §  18.  

W A L N E   Z G R O M A D Z E N I E

§20.

1.  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, w którym biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa.

2.  Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

§21.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed tym terminem.

§22.

1.   Uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.  W przypadku frekwencji mniejszej niż połowa uprawnionych do głosowania po 30 minutach odbywa się drugie Walne Zgromadzenie, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu

§ 23.

1.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na żądanie co najmniej 1/4 członków Towarzystwa w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2.  O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalenie zmian statutu,

2. uchwalenie programu pracy Towarzystwa,

3. rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań władz Towarzystwa, bilansu, preliminarza dochodów i wydatków,

4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków z innymi Towarzystwami o podobnych celach działania,

7. uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniem statutu i programem prac,

8. nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego,

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

10. zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

11. podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenie jego majątku,

12. decydowanie o wszelkich sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub zgłoszonych na piśmie przez co najmniej 5 członków.  

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A

§25.

1. Komisja Rewizyjna w liczbie od 3 do 5 osób jest wybierana na 3 lata przez Walne Zgromadzenie. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 2. Członkami Komisji mogą zostać osoby, które: – nie pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu, – nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§26.

1.  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności finansowej i gospodarczej Zarządu, sprawdza bilanse i sprawozdania roczne Zarządu, co najmniej raz w roku.

2.  Ze swoich prac Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskami przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

3. Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.  Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

5.  Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej 2 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Pracy dla swojej działalności.  

Z A R Z Ą D

§27.

1.   Zarząd Towarzystwa w liczbie od 4 do 7 osób jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

2.  Walne Zgromadzenie wybiera prezesa Towarzystwa. 3. Zarząd wybiera ze swego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

§28.

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.  Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności trwającej dłużej niż kwartał – zastępca prezesa.

§29.

Zarząd może ważnie obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.

§30.

  1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
  2. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§31.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. prowadzenie spraw i zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

3. nadzór nad działalnością gospodarczą Towarzystwa,

4. reprezentowanie Towarzystwa wobec władz, urzędów oraz innych instytucji i organizacji,

5. zawieranie w imieniu Towarzystwa umów oraz udzielanie pełnomocnictw,

6. prowadzenie księgowości i kasy Towarzystwa,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

8. przyjmowanie zapisów i darowizn,

9. podejmowanie uchwał w sprawie kupna i sprzedaży nieruchomości,

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11. przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły,

12. uchwalenie Regulaminu Pracy dla swojej działalności,

13. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

Rozdział VI

F U N D U S Z E    T O W A R Z Y S T W A

§ 32.

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. składki członkowskie,

2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

3. dochody z imprez i innych form działalności, a także dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa, które służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

§33.

Fundusze Towarzystwa służą do realizacji działalności statutowej.

§34.

Wszystkie dokumenty finansowe Towarzystwa są podpisane przez prezesa samodzielnie lub jego zastępcę i skarbnika łącznie.

§35.

Uproszczoną rachunkowość Towarzystwa prowadzi skarbnik.

§36.

Towarzystwo nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej,

2. przekazywać majątku organizacji na rzecz członków, członków organów ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII

P O S T A N O W I E N I A    K O Ń C O W  E

§37.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§38.

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie podejmuje także uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje likwidatora.

§39.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 104).

§40.

Statut niniejszy został uchwalony przez założycieli Towarzystwa w dniu 16 grudnia 1993 roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.